درسهای از قرآن                                                                                                ۱۴/۷/۹۰

۱- براساس آیه ۶۹ سوره عنکبوت اخلاص چه اثری را به دنبال دارد؟

۱) توسعه رزق

۲) پاداش کثیر

۳) هدایت الهی

۲- بر اساس روایات معیار پاداش الهی چیست ؟

۱) مقدار نیت

۲) مقدار عمل

۳) مقدار نتیجه

۳- دعا برای قبولی عمل  از کدام پیامبر و برای کدام عمل  در قرآن آمده است؟

۱) حضرت نوح برای ساختن کشتی

۲) حضرت موسی برای دعوت فرعون

۳) حضرت ابراهیم برای ساختن کعبه

۴- بر اساس آیه ۲۶۱ سوره ی بقره  کار خالصانه تا چه اندازه رشد می کند ؟

۱) هفت برابر

۲) هفتاد برابر

۳) هفتصد برابر

۵- بر اساس آیه ۴۶ سوره صاد  راه رسیدن به اخلاص چیست ؟

۱) یاد مرگ

۲) یاد قیامت

۳)یاد گناهان

سوال 1

سوال 2

سوال 3

سوال 4

سوال 5

3

1

3

3

2

 

درسهایی از قرآن                                                                                               ۲۱/۷/۹۰

۱- آیه ۳۱ سوره اعراف به کدام زینت سفارش می کند ؟

۱)زینت درلباس

۲) زینت در منزل

۳) زینت در مسجد 

۲- قرآن در کنار عظمت آسمان به چه چیزی اشاره کرده است ؟

۱) آفرینش شتر

۲) آفرینش خورشید

۳) آفرینش ماه

۳-آیه ۲۴ سوره یونس به کدام فصل زمین اشاره دارد ؟

۱) بهار و رویش درختان

۲) پاییز و برگ ریزان

۳) زمستان و برف باران

۴- قرآن واژه جمال را درباره ی چه چیزی به کار برده است ؟

۱) زیبایی کوه ها

۲) زیبایی درختان

۳) زیبایی حیوانات

۵- بر اساس قر آن  زینت انسان چیست ؟

۱) ایمان به خدا

۲) احسان به بندگان

۳) اکرام یتیمان

سوال 1

سوال 2

سوال3

سوال 4

سوال5

3

1

1

3

1

 
 
پاسخنامه درسهایی از قرآن                                                                    ۲۸/۷/۹۰
 
۱- برزگترین آیه قرآن در چه موضوعی است ؟
۱) حقوق مردم
۲) حقوق الهی
۳) حقوق خانواده
 
۲- سفارش قرآن درباره ی معاملات غیرنقدی چیست؟
۱) کتابت بدهی
۲) شهادت گواهان
۳) هردو مورد
 
۳- آیه ۷ سوره ی زلزله به چه امری اشاره دارد؟
۱)  سرعت در محاسبه
۲) دقت در محاسبه
۳) سخاوت در محاسبه
 
۴- براساس قرآن عامل انحراف از حق چیست ؟
۱) علاقه و محبت به دوستان و خویشان
۲) کینه و نفرت از مخالفان
۳) هر دو مورد
 
۵- آیه ۱۳۵ سوره ی نساء نسبت به چه امری هشدار می دهند ؟
۱) طرد محرومان و نیازمندان
۲) حمایت ناحق از فقیران
۳) طرفداری از ثروتمندان

 

سوال 1

سوال2

سوال3

سوال4

سوال 5

1

3

2

3

2

درسهایی از قرآن                                                                                     ۵/۸/۹۰

 
1- بر اساس قرآن، كدام پيامبر در كودكي به نبوّت رسيد؟

1) حضرت موسي
2) حضرت عيسي
3) حضرت ابراهيم

2- خمس و سهم امام را به چه كسي بايد پرداخت نمود؟

1) محرومان و نيازمندان
2) مراجع تقليد
3) خويشان نيازمند

3- بر اساس روايات، امام جواد(عليه‌السلام) براي نفي كدام اخلاق زشت بسيار دعا مي‌كرد؟

1) بخل
2) حرص
3) عُجب
 
4- آيه 14 سوره‌ي حجرات بر چه امري تأكيد دارد؟

1) كثرت ورود مردم در دين
2) عدم ورود دين در دل‌هاي مردم
3) گريز مردم از دين

5- آيه 160 سوره‌ي نساء منشأ محروم شدن از رزق حلال را چه مي‌داند؟

1) ترك انفاق
2) ظلم و ستم
3) ترك واجبات
 
 

سوال 1

سوال 2

سوال3

سوال4

سوال5

2

2

1

2

2

 درسهایی از قرآن                                                                                        ۱۲/۸/۹۰

- تأسيس حوزه‌هاي علميه‌ي ديني به دست كدام امام انجام شد؟
امام باقر عليه‌السلام(پاسخ)
امام صادق عليه‌السلام
امام رضا عليه‌السلام
2 - در فراگيري علوم بشري، سياست اسلامي كدام است؟
نه شرقي نه غربي
هم شرقي هم غربي(پاسخ)
فقط دانشمندان اسلامي
3 - براي ترويج فرهنگ كتابخواني چه بايد كرد؟
تلخيص كتاب‌هاي مفيد
تصفيه كتب از مطالب غيرمفيد
تلخيص و تصفيه كتب(پاسخ)
4 - راه رشد و توسعه علوم انساني در نظام اسلامي چيست؟
خودباوري
قرآن محوري
هر دو مورد(پاسخ)
5 - كدام آسيب، مراكز علمي حوزه و دانشگاه را تهديد مي‌كند؟
بدعت گزاري به اسم روشنفكري
ترجمه گرايي به جاي تحقيق محوري

بدعت گزاري و ترجمه گرايي(پاسخ)

درسهایی از قرآن                                                                    ۱۹/۸/۹۰

۱- آيه 11 سوره زمر بر چه امري تأكيد دارد؟
1) عبادت در همه حال
2) اخلاص در عبادت
3) عبادت مخفيانه

2- فرد خيّري كه در كارهايش اخلاص ندارد، چه زياني مي‌بيند؟
1) خسارت در دنيا
2) خسارت در آخرت
3) خسارت در دنيا و آخرت

۳- كسي كه نيتّش خالص است، چه زماني به پاداش الهي مي‌رسد؟
1) با اولين قدم و اقدام
2) پس از رسيدن به مقصود و نتيجه
3) در صورت مفيد واقع شدن

4- بر اساس قرآن، نشانه اخلاص در عمل چيست؟
1) طلب نكردن اجر و مزد
2) عدم انتظار سپاس و تشكر
3) هر دو مورد

5- در روايات خطر شرك در كارها، به چه چيزي تشبيه شده است؟
1) حركت امواج در دل دريا
2) حركت ابرها در دل آسمان
3) حركت مورچه روي سنگ سياه

سوال 1

سوال2

سوال3

سوال4

سوال5

2

3

1

3

3

درسهایی از قرآن                                                          ۲۶ /۸/۹۰

-حضرت موسي در چه شرايطي به دختران حضرت شعيب كمك كرد؟
1) در حال فرار از فرعونيان
2) در حال فقر و گرسنگي
3) در حال فقر و فرار

2- ارزش هر كاري را چه چيزي تعيين مي‌كند؟
1) آساني يا سختي كار
2) كم يا زياد بودن محصول كار
3) نيت و انگيزه كار

3- رابطه نيت و عمل چگونه است؟
1) نيت برتر از عمل
2) عمل برتر از نيت
3) عمل، برابر نيت

4- آيه 28 سوره حاقه، بر چه امري تأكيد دارد؟
1) بي‌ارزش بودن
2) ناكارآمدي ثروت در قيامت
3) عدم ياري دوستان در قيامت

5- آيه 218 سوره بقره بر چه امري تأكيد دارد؟
1) هجرت در راه خدا
2) جهاد در راه خدا
3) هر دو مورد

 

سوال 1

سوال2

سوال3

سوال4

سوال5

 ۳

 ۳

 ۱

 ۲

 ۳

 
درسهایی از قرآن                                                                                                  ۳/۹/۹۰
 
1 در نگاه افراد مخلص، کار نیک کدام گزینه است؟

۱)کشته شدن در راه خدا

۲)کشتن دشمنان در راه خدا

۳) هر دو مورد

۲ – انسان مخلص در چه جهتی تلاش می‌کند؟

۱) انجام وظیفه

۲)حصول نتیجه

۳)رضایت جامعه

۳ – برای رسیدن به مقام والای اخلاص، کدام باور لازم است؟

۱)عزت و قدرت، از آن خداست

۲)تدبیر امور به دست خداست

۳) عزت و قدرت و تدبیر، همگی از خداست

۴ – آیات ابتدایی سوره«عبس» چه کاری را سرزنش می‌کند؟

۱)بی‌احترامی به مؤمنان

۲) بی‌احترامی به نابینایان

۳)بی‌احترامی به زنان

۵ – چرا خداوند، ایثار اهل بیت را در سوره انسان مورد ستایش قرار می‌دهد؟

۱) به جهت اخلاص در بخشش

۲)به جهت توجه به یتیم و اسیر و مسکین

۳)به جهت روزه‌دار بودن اهل بیت 

 

سوال1

سوال2

سوال3

سوال4

سوال5

3

1

3

2

1

 
 
درسهایی از قرآن                                                                  ۱۰/۹/۹۰

1- آيه 91 سوره انعام، بر چه امري تأكيد دارد؟
1) نفي غير خدا
2) انفاق براي خدا
3) عبادت براي خدا

2- از نظر قرآن، چه امري رحمت و مغفرت الهي را به دنبال دارد؟
1) مرگ در راه خدا
2) شهادت در راه خدا
3) مرگ يا شهادت در راه خدا

3- قرآن در مورد كدام آشاميدني، وصف خالص را به كار برده است؟
1) آب باران
2) شير حيوانات
3) آب ميوه‌ها

4- خداوند،پيامبر را مأمور تخريب چه مكاني كرد؟
1) خانه‌ي منافقان
2) مسجد منافقان
3) قبر منافقان

5- هدف امام حسين(عليه‌السلام) از قيام عليه يزيد چه بود؟
1) امر به معروف
2) نهي از منكر
3) هر دو مورد

سوال 1

سوال2

سوال3

سوال4

سوال5

1

3

2

2

3

درسهایی از قرآن                                          ۱۷/۹/۹۰                                                            

۱-از نظر قرآن، چه كساني در برزخ از حيات ويژه برخوردارند؟

۱)عالمان

۲)شهيدان

۳)مجاهدان

در سوره صافات، چه كسي به پيامبران پيشين سلام مي‌كند؟

۱)خداوند

۲)پيامبر اسلام

۳)فرشتگان

عامل خلود و ماندگاري بهشتيان در بهشت چيست؟

۱)كارهاي ماندگار

۲)خيرات بسيار

۳)نيت‌هاي خالص

آخرين آيه‌ي قرآن، به چه امري هشدار مي‌دهد؟

۱)خطر مردمان بد

۲)خطر كارهاي بد

۳)خطر حاكمان بد

ساحران فرعون با ديدن معجزات حضرت موسي چه كردند؟

۱)انكار و تكذيب

۲)سكوت و ترديد

۳)ايمان و تأييد

سوال 1

سوال2

سوال3

سوال4

سوال5

2

1

3

1

3

 
درسهایی از قرآن                                             ۲۴/۹/۹۰

1 - اولين سرچشمه حق كدام است؟
۱)كلام خدا
۲)سخنان رسول خدا
۳)علم و عقل بشر
2 - آيات اوليه سوره‌ي نجم بر چه امري تأكيد دارد؟
۱)عبادت و اخلاق رسول خدا
۲)حجيت سخنان رسول خدا
۳)لزوم اطاعت از رسول خدا
3 - سفارش حضرت علي(عليه‌السلام) براي رهايي از حيرت چيست؟
۱)شناخت حق
۲)شناخت ياران حق
۳۹شناخت دشمنان حق
4 - دوزخيان، عامل دوزخي شدن خود را چه مي‌دانند؟
۱)ترك نماز و نيايش
۲)ترك انفاق به نيازمندان
۳)هر دو مورد
5 - آيه 42 سوره‌ي بقره به كدام خطر اشاره دارد؟
۱)پوشاندن لباس حق بر باطل
۲)پوشاندن لباس باطل بر حق

۳)اختلاط حق و باطل

سوال 1

سوال2

سوال3

سوال4

سوال5

1

2

1

3

1

 
«سؤالات مسابقه»                                                    ۲ /۱۰/۹۰

1- آيه 91 سوره انعام، بر چه امري تأكيد دارد؟
1) نفي غير خدا
2) انفاق براي خدا
3) عبادت براي خدا

2- از نظر قرآن، چه امري رحمت و مغفرت الهي را به دنبال دارد؟
1) مرگ در راه خدا
2) شهادت در راه خدا
3) مرگ يا شهادت در راه خدا

3- قرآن در مورد كدام آشاميدني، وصف خالص را به كار برده است؟
1) آب باران
2) شير حيوانات
3) آب ميوه‌ها

4- خداوند،پيامبر را مأمور تخريب چه مكاني كرد؟
1) خانه‌ي منافقان
2) مسجد منافقان
3) قبر منافقان

5- هدف امام حسين(عليه‌السلام) از قيام عليه يزيد چه بود؟
1) امر به معروف
2) نهي از منكر
3) هر دو مورد

سوال 1

سوال2

سوال3

سوال4

سوال5

1

3

2

2

3

 
"درسهایی از قرآن "                                          ۸/۱۰/۹۰
 
1 - بستر اخلاقي گسترش نماز در جامعه كدام است؟

۱)خشوع و تواضع

۲)زهد و قناعت

۳)رحمت و محبت
2 - در فرهنگ قرآن، بالاترين ذكر خدا چيست؟

۱)اقامه نماز

۲)تلاوت قرآن

۳)هر دو مورد
3 - از نظر قرآن، خير و نفع انسان در چيست؟

۱)آسايش و راحتي

۲)سختي و تلخي

۳)كم خوري و كم خوابي
4 - آيه 14 سوره علق بر چه امري تأكيد دارد؟

۱)علم و قدرت خدا

۲)نظارت خدا بر كارهاي ما

۳)در كمين بودن خدا
5 - بر اساس آيه 124 سوره طه، عامل گرفتاري‌هاي زندگي چيست؟ 

۱)بي‌اعتنايي به مردم

۲)بي‌اعتنايي به نماز و ياد خدا

۳)ترك تلاش و كوشش

سؤال 1

سؤال2

سؤال3

سؤال4

سؤال5

1

3

2

2

2

            درسهایی از قرآن                           ۱۵/۱۰/۹۰

۱- كارهای فرهنگی، باید چه ویژگی دارا باشد؟

ماندگار و پایدار باشد

فراگیر و عمومی باشد

هر دو گزینه (پاسخ)
2 - نمادهای فرهنگی و مذهبی، باید چه ویژگی دارا باشد؟

زیبا و شكیل باشد

دارای محتوا و مفهوم باشد

زیبا و با محتوا باشد(پاسخ)
3 - رسول خدا كدام باور دینی را از طریق نمایش آموزش دادند؟

حساب رسی در قیامت(پاسخ)

سوزندگی آتش جهنم

رفاه در بهشت
4 - آغاز و پایان سوره علق، بیانگر چه امری است؟

كسب علم به قصد خدمت

كسب علم، برای تقرّب به خدا(پاسخ)

همراهی علم با عمل
5 - آیه 133 سوره آل عمران بر چه امری تأكید دارد؟

سرعت در كارهای خیر(پاسخ)

دقت در انجام كارها

پشتكار در انجام كارها

درسهايي از قرآن            ۲۲/۱۰/۹۰

 ۱-در روايات، كدام زيارت، از علائم مؤمن شمرده شده است؟ 

    ۱)زيارت عاشورا
    ۲)زيارت اربعين (گزینه پاسخ)
   ۳ ) زيارت وارث

2 - بر اساس آيه 30 سوره شوري، منشأ مشكلات چيست؟

   ۱) كارهاي خلاف بشر(گزینه پاسخ)
   ۲) آزمون‌هاي الهي
   ۳) جهل و ناداني بشر

3 - سنت خداوند در مورد ستمكاران چيست؟ 
   ۱) تسريع در كيفر
   ۲) هلاكت در دنيا
   ۳) مهلت دادن(گزینه پاسخ)

4 - كدام صحابي پيامبر، پنج امام معصوم(ع) را درك كرده است؟ 
   ۱)  سلمان فارسي
   ۲) جابربن عبدالله انصاري(گزینه پاسخ)
   ۳) مالك اشتر نخعي

5 - ريشه اصلي مشكلات جوامع اسلامي چيست؟ 
   ۱)  دخالت‌هاي دشمنان اسلام
   ۲)  دوري از دستورات اسلام(گزینه پاسخ)
   ۳) سستي در فراگيري علوم و فنون
      *************

درسهایی ازقرآن                                    ۲۹/۱۰/۹۰

۱- امام رضا(عليه‌السلام) در قنوت خود از كدام امام ياد مي‌كرد؟
1) امام علي(عليه‌السلام)
2) امام حسين
(عليه‌السلام)
3) امام مهدي(عليه‌السلام) (پآسخ)

2- در كدام دعا براي ياري امام مهدي با او پيمان مي‌بنديم؟                                   1) دعاي عهد(پآسخ)                                                                              2) دعاي ندبه
3) دعاي كميل

3- در دعاي عهد از جانب چه كساني به امام زمان سلام مي‌كنيم؟
1) پدر و مادر
2) فرزندان                                                                                        
3) والدين و فرزندان(پآسخ)

4- تجديد پيمان با امام زمان(عليه‌السلام) در دعاي عهد چگونه است؟
1) از راه عهد و عقد
2) از راه عقد و بيعت                                                                            
3) از راه عهد و عقد و بيعت(پآسخ)

5- آيه 30 سوره‌ي فصّلت بر كدام ارزش تأكيد دارد؟
1) صبر و پايداري

2) استقامت در راه خدا(پآسخ)                                                                      3) اطاعت اولياي خدا

          «سؤالات مسابقه»                            درسهايي از قرآن                          6/11/90         
1- لزوم حجاب خانم‌ها در نماز، به خاطر چيست؟
1) دوري از نامحرم

2)
ادب در برابر خداوند(پاسخ )

3) تسليم بودن در برابر خدا
                                          
2-
نماز بر چه كساني سخت و سنگين نيست؟
1) اهل علم و دانش
2) اهل انفاق و احسان

3) اهل خضوع و خشوع(پاسخ)

3- چه چيزي مانع قبولي نماز مي‌شود؟
1) تضييع حقوق مردم
2) آزار دادن همسر

3)
هر دو مورد(پاسخ) 
 4- آيه 59 سوره‌ي مريم چه كاري را سرزنش مي‌كند؟
1) بي‌احترامي به والدين

2) ضايع كردن نماز(پاسخ)                                                                        
3) ريختن آبروي ديگران  
  
5-
بر اساس مطالعات، كدام نهاد در آموزش و اقامه نماز تأثير بيش‌تري دارد؟
1) نهاد خانواده(پاسخ)
2)
نهاد مدرسه
3) نهاد جامعه

درسهايي از قرآن                        13/11/90 

امام زمان (عليه السلام ) و آينده جهان

- آيه 105 سوره‌ي انبياء، چه كساني را به عنوان وارثان زمين معرفي مي‌كند؟

1) عالمان
2) مجاهدان
3) صالحان(پاسخ )

2- رسول خدا، در حديث سفينه، چه كساني را اهل نجات دانستند؟

1) پيروان رسول خدا
2) پيروان اهل بيت(پاسخ)
3) همه‌ي مؤمنان و مسلمانان

3- بر اساس روايات، امام زمان(عليه‌السلام) به چه هنگام ظهور مي‌كنند؟

1) فراگيرشدن كفر
2) فراگير شدن ظلم(پاسخ)
3) فراگير شدن فقر

4- عامل شكست مسلمانان در جنگ احد چه بود؟

1) اختلاف و نزاع
2) سستي و نافرماني
3) هر دو مورد (پاسخ)

5- آيه 105 سوره توبه به چه امري اشاره دارد؟

1) پيشي گرفتن مؤمنان در عمل صالح
2) گواهي اهل بيت در قيامت
3) آگاهي و نظارت اهل بيت(پاسخ)

 
«پاسخ سؤالات مسابقه»                                     ۲۰/۱۱/۹۰

1- كارهاي فرهنگي، بايد چه ويژگي دارا باشد؟

1) ماندگار و پايدار باشد
2) فراگير و عمومي باشد(پاسخ)
3) هر دو گزينه


2- نمادهاي فرهنگي و مذهبي، بايد چه ويژگي دارا باشد؟

1) زيبا و شكيل باشد
2) داراي محتوا و مفهوم باشد(پاسخ)
3) زيبا و با محتوا باشد


3- رسول خدا كدام باور ديني را از طريق نمايش آموزش دادند؟

1) حساب رسي در قيامت(پاسخ)
2) سوزندگي آتش جهنم
3) رفاه در بهشت


4- آغاز و پايان سوره علق، بيانگر چه امري است؟

1) كسب علم به قصد خدمت
2) كسب علم، براي تقرّب به خدا(پاسخ)3) همراهي علم با عمل


5- آيه 133 سوره آل عمران بر چه امري تأكيد دارد؟

1) سرعت در كارهاي خير
2) دقت در انجام كارها(پاسخ)3) پشتكار در انجام كارها


درسهايي از قرآن                                     27/11/90  

1 - بر اساس آيه 37 سوره نور، ويژگي بارز مردان خدا كدام است؟ (امتياز : 4)

عدم غفلت از محرومين

عدم غفلت از نماز(پاسخ )

توجه دائم به خانواده
2 - بر اساس قرآن، وظيفه والدين در قبال نماز فرزندان چيست؟ (امتياز : 4)

آموزش قرائت نماز

همراه بردن به مسجد

سفارش به نماز و تكرار و استمرار آن(پاسخ)
3 - امام سجاد(عليه‌السلام)، شيوه اخلاقي برخورد با غيبت‌كننده را چگونه دانستند؟ (امتياز : 4)

بيان خوبي‌هاي او(پاسخ)

سكوت و بي‌اعتنايي به او

قهر و طرد او
4 - بر اساس آيه 159 سوره آل عمران، رمز موفقيت پيامبر اسلام چه بود؟ (امتياز : 4)

صبر و پايداري بر مشكلات

دعوت و تبليغ مستمر مشركان

اخلاق نيكو و محبت آميز(پاسخ )
5 - در ميان فعاليت‌هاي فرهنگي، كدام يك در اولويت است؟ (امتياز : 4)

ساخت مراكز ورزشي در محلات

ساخت مساجد كوچك در محلات(پاسخ)

توسعه فضاهاي هنري در شهرها